whatsapp
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Algemene voorwaarden

Inhoud 

 1. DEFINITIES ........................................................................................................................................ 3 II. TOEPASSELIJKHEID........................................................................................................................... 3 III. AANBOD EN TOTSTANDKOMING OPDRACHT ................................................................................ 3 IV. UITVOERING OPDRACHT ................................................................................................................ 4 V. GEGEVENS OPDRACHTGEVER ......................................................................................................... 4 VI. WIJZIGINGEN EN MEERWERK ........................................................................................................ 5 VII. VERGOEDING................................................................................................................................. 5 VIII. BETALINGSVOORWAARDEN......................................................................................................... 5 IX. KLACHTEN....................................................................................................................................... 5 X. VERVALTERMIJN.............................................................................................................................. 6 XI. AANSPRAKELIJKHEID ...................................................................................................................... 6 XII. OVERMACHT.................................................................................................................................. 7 XIII. GEHEIMHOUDING ........................................................................................................................ 7 XIV. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN .................................................................... 7 XV. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS .......................................................................................... 8 XVI. OPZEGGING.................................................................................................................................. 8 XVII. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN .................................................................................... 8 XVIII. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN.......................................................................................... 9 XIX. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE ...................................................................................... 9

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. DEFINITIES  
 2. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
 3. Opdrachtnemer: Het Hypotheekhuis B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Velp  onder Kamer van Koophandel nummer 74851306. 
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer die Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.  
 5. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te  bepalen werkzaamheden waartoe Opdrachtnemer zich verplicht.  
 6. Overeenkomst: De opdracht tot dienstverlening, inclusief deze Algemene  Voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de  Opdracht wordt uitgevoerd. 
 7. TOEPASSELIJKHEID  
 8. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten,  rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,  respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voorwaarden van de Opdrachtnemer worden  uitdrukkelijk uitgesloten.  
 9. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of  vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig  van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te  komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de  oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  
 10. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij  uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke  afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene  Voorwaarden onverkort van toepassing.  
 11. Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig is,  prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.  
 12. AANBOD EN TOTSTANDKOMING OPDRACHT  
 13. De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:  a. hetzij, indien een Overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk is ondertekend; b. hetzij, indien geen Overeenkomst is ondertekend, op het moment waarop een door  

Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of  schriftelijk is aanvaard; 

 1. hetzij, indien geen Overeenkomst is voorafgegaan door een opdrachtbevestiging van  Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van de  Opdracht een aanvang heeft gemaakt.  

Het staat ieder van de partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze  en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen. 

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of  namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.  
 2. Offertes, aanbiedingen, nog niet ondertekende Overeenkomsten hebben een  geldigheidsduur van 30 dagen. 
 3. UITVOERING OPDRACHT  
 4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd.  Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en met  inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps) regelgeving.  
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om voor de uitvoering van de werkzaamheden derde(n) in te  schakelen. De kosten voor de inschakeling van derde)n worden doorbelast aan  Opdrachtgever.  
 6. Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen,  niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij een resultaatsverplichting schriftelijk expliciet is  overeengekomen.  
 7. GEGEVENS OPDRACHTGEVER  
 8. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie en documenten welke Opdrachtnemer naar  zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm,  op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.  Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden  verstaan. 
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte  informatie en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn.  
 10. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het  moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen  heeft voldaan.  
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of  onvolledige informatie en documenten. 
 12. Extra gemaakte uren en kosten die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk  verschaffen van de informatie en documenten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 1. WIJZIGINGEN EN MEERWERK  
 2. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn richttermijnen en geen fatale termijnen. ii. Indien door toedoen van Opdrachtgever wijzigingen ontstaan in de Opdracht en dit leidt tot  meerwerk, zal dit meerwerk in rekening gebracht worden bij de Opdrachtgever.  
 3. VERGOEDING  
 4. Voor de Opdracht is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd  overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en  werkwijzen. Deze zijn of worden op voorhand kenbaar gemaakt.  
 5. In de Overeenkomst wordt een indicatie gegeven van de uren voor de Opdracht. Dit betreft  een schatting en de werkelijk bestede uren zullen in rekening worden gebracht.  iii. Naast de werkelijk bestede uren worden door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en  declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening  gebracht.  
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 
 7. BETALINGSVOORWAARDEN  
 8. Facturen van Opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders  overeengekomen, door opdrachtgever te worden betaald.  
 9. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat  moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Tevens is de Opdrachtnemer  gerechtigd de eventuele gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten in  rekening te brengen bij Opdrachtgever.  
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk  aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.  
 11. KLACHTEN  
 12. Het Hypotheekhuis is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)  Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en opdrachten waarop de onderhavige  voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend  advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, conform  de op het moment van het aanhangig maken geldende regels van het Reglement  Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan burgerlijke rechter. 
 13. Een klacht met betrekking tot de Opdracht dient op straffe van verval van alle aanspraken  binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever  een klacht heeft schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, tenzij  Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. 
 14. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op, tenzij  Opdrachtnemer de Opdrachtgever te kennen geeft dat hij de klacht gegrond acht. 

 1. VERVALTERMIJN  
 2. Indien Opdrachtgever van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de Opdracht niet naar  behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zal Opdrachtgever dit onverwijld  schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen  één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar,  nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij  gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van  de hiervoor bedoelde termijn.  
 3. AANSPRAKELIJKHEID  
 4. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een  inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet  behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de  uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid bij het  uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.  
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is geldt dit enkel voor directe schade, welke het  rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de voor hem uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen dan is die  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium voor de Opdracht. De  Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van  de door de verzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken  uitkering.  
 6. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door  derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op  indirecte schade en gevolgschade.  
 7. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen  of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden,  tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van  Opdrachtnemer.  
 8. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen  worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de  voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid  van Opdrachtnemer.  
 9. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken  of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.  vii. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade,  welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht,  indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet  jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. 

 1. OVERMACHT  
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor  Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van  Opdrachtnemer ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de Opdracht bestaande  omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden  verstaan brand, oproer of stakingen, oorlog, uitval van computerprogrammatuur en  vertraagde levering aan Opdrachtnemer door leveranciers.  
 3. GEHEIMHOUDING  
 4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het  kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt  als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard  van de informatie.  
 5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer  verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen  derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of  schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op  grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  
 6. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet  bevoegd de in lid i bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken  dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de Opdracht bestemd zijn. Het  voorgaande lijdt uitzondering ingeval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een arbitrale,  gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure , waarbij het gebruik van die informatie en/of  resultaten van belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.  
 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN  
 8. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van  intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele  eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht  behoren toe aan Opdrachtnemer.  
 9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en documenten waarin  intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop  intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan  Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval,  maar niet uitsluitend, begrepen: werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates,  macro’s, modellen - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten en  documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden  ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de  uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn  verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot  rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of  gegevens, die door de Opdrachtnemer worden gebruikt voor het uitvoeren van de Opdracht.  
 2. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS  
 3. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden  gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering  van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden  communicatie e.d., behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van de wet of openbare  orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan  een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.  
 4. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens voor enige  vorm van communicatie van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de betreffende gegevens  op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 
 5. OPZEGGING  
 6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst  opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt  voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd  overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten  behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.  
 7. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
 8. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer  recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken  bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds  heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).  
 9. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever  recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden,  tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever  waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde  voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende  openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.  
 10. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN  
 11. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door  Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf  dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij  Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de  wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de  Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien  de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.  

 1. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken,  zonder dat hij de Overeenkomst heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene  Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is  beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde  termijn van dertig dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat  tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.  
 2. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN  
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht  geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge  van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen  enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene  Voorwaarden of de onderliggende Opdracht.  
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Opdracht niet  geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien  deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of  strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.  
 5. Onverminderd het bepaalde in lid ii kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te  komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de  nietige c.q. vernietigde bepalingen.  
 6. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
 7. De Overeenkomst en een eventueel begane onrechtmatige daad van partijen wordt beheerst  door Nederlands recht.  
 8. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Heb je vragen? Over jouw situatie?

Logo hypthhekhuis wit
Kantoorgegevens

026-3842777
Mail@hethypotheekhuis.com
AFM: 12046723 
KVK: 74851306
KIFID: 300.017385

Volg ons op social media
© Dutch Media Lab