whatsapp
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacy Statement

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke  gegevens Het Hypotheekhuis h.o.d.n. Hypokeur verzamelt, waarom we  deze gegevens verzamelen, hoelang we de gegevens bewaren en wat jouw  rechten zijn. 

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens  zijn je naam, (e-mail)adres, leeftijd en geboortedatum. Maar bijvoorbeeld  ook je bankrekeningnummer, telefoonnummer en IP-adres zijn  persoonsgegevens. 

Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere  

persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over jouw gezondheid,  maar ook biometrische gegevens vallen hieronder. Denk hierbij aan het  gebruik van gezichtsherkenning of vingerafdrukken. Deze  persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als  jij daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor geeft. 

Je mag erop vertrouwen dat wij jouw gegevens op een zorgvuldige manier  gebruiken. Voor een aantal apps, websites of diensten van Hypokeur kan  het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij  beschrijven in deze privacyverklaring. In die gevallen vindt je een andere  privacyverklaring in de app, op de website of krijg je aanvullende informatie  bij de specifieke (online) dienst. 

Contact 

Hypokeur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens,  zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Onze contactgegevens zijn: 

Het Hypotheekhuis t.h.o.d.n. Hypokeur 

T.a.v. Het Hypotheekhuis BV 

Rozendaalselaan 8 

6881 LC Velp 

026-3842777

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw  persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je  een e-mail sturen naar ons t.a.v. Joost van der Velde  

via mail@hethypotheekhuis.com. 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

Het verwerken van persoonsgegevens kan en mag volgens de wet alleen  als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is.  

De grondslagen waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en  verwerken zijn: 

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst: de verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de  betrokkene (dat ben jij) partij is of om op verzoek van de betrokkene  vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting: de verwerking is  noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de  verwerkingsverantwoordelijke rust; 
 • gerechtvaardigd belang van de onderneming: de verwerking is  noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen  van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve  wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele  vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van  

persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met  name wanneer de betrokkene een kind is; 

 • op basis van jouw toestemming: de betrokkene heeft toestemming  gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor  een of meer specifieke doeleinden. 

Een voorbeeld van het uitvoeren van een overeenkomst en een wettelijke  verplichting is bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht (Wft). Wij zijn  wettelijk verplicht je een passend advies te geven en het geadviseerde  product wordt vervolgens aangevraagd bij de aanbieder waarna er (als  alles goed gaat) een overeenkomst tot stand komt. 

Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens moeten gebruiken om een  goed beeld te krijgen van jouw financiële situatie, wensen, doelstellingen en  welke risico’s je kunt en wilt lopen. Als je jouw persoonsgegevens niet aan  ons wilt geven, kunnen wij je geen passend en verantwoord financieel 

product adviseren, kunnen we niet bemiddelen bij de totstandkoming van  een overeenkomst tussen jou en de aanbieder en/of kunnen we geen  beheerswerkzaamheden uitvoeren. 

Een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang, waarbij wij moeten  aantonen dat ons belang zwaarder weegt dan jouw recht op privacy, is dat  wij onze administratie op een efficiënte manier willen uitvoeren en onze  datakwaliteit verbeteren. Of dat wij je gerichte marketingaanbiedingen  willen sturen. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je? 

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van je: 

 • gegevens die jij aan ons geeft: 

o om je te kunnen adviseren en voor je te kunnen bemiddelen in  financiële producten hebben we onder andere van je nodig: 

NAWTE-, identificatie-, geboorte-, geslachts-, nationaliteits-,  (reeds eerder afgesloten) financiële- en IP-gegevens; 

 • gegevens die wij bijvoorbeeld via andere bronnen krijgen: o (openbare) registers waarin je gegevens staan, zoals het register van het BKR en het handelsregister van de KvK; 

o openbare bronnen, zoals kranten, internet en gedeelten van  social media die niet privé zijn. Dit doen we bijvoorbeeld omdat  we in staat moeten zijn om onderzoek te doen naar fraude of  andere vormen van criminaliteit; 

o controle en naleving van Sanctiewetgeving; 

o bestanden van andere partijen die gegevens over jou  

verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of  

handelsinformatiebureaus. Deze informatie gebruiken wij als dit  van de wet mag. 

 • gegevens die wij automatisch krijgen: 

o als je onze website bezoekt, analyseren en volgen wij je gedrag  en verkrijgen wij informatie die wij door middel van cookies  verzamelen, zoals de datum waarop je de website bezoekt, het  IP-adres van het apparaat dat je gebruikt en het aantal hits. Je  moet dan wel hebben ingestemd met het gebruik van cookies  en vergelijkbare technieken, zoals javascripts. Het gebruik van 

social media is afhankelijk van jouw privacy-instellingen op de  verschillende social mediasites.  

o uit andere (openbare) informatiebronnen, zoals van externe  marketingbureaus. Wij zullen altijd vooraf nagaan of het gebruik  van een (openbare) informatiebron betrouwbaar is. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming  hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een  bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn  bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er  gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met  ons op via mail@hethypotheekhuis.com ,dan verwijderen wij deze  informatie. 

Social media 

Wij gaan via onze eigen communicatiekanalen (zoals onze chatbot,  webcam en social mediakanalen) in gesprek met klanten en bezoekers van  onze websites over onze organisatie, producten en/of diensten. Dit doen wij  om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden.  Wij gebruiken social mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook, Instagram,  LinkedIn en Twitter. Daarnaast beantwoorden we individuele, relevante  vragen en opmerkingen van andere deelnemers. Wij gebruiken ook social  mediakanalen voor marketingdoeleinden.  

Camerabeelden, telefoongesprekken, webcam, chats en chatbots 

Als je een vestiging bezoekt, kunnen wij camera-opnamen van je maken.  Dit is noodzakelijk om inbraak, diefstal en vandalisme te voorkomen en  voor de veiligheid van onze klanten en medewerkers. Het is ook mogelijk  om via telefoon, webcam en chat contact met ons op te nemen,  bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Wij kunnen opnamen maken van  deze gesprekken. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren  (bijvoorbeeld om onze medewerkers te coachen of te beoordelen),  vanwege een wettelijke verplichting, om bewijs te kunnen leveren en/of  fraude te voorkomen. 

Het maken van opnamen valt onder dezelfde regels als andere  persoonsgegevens. Je kunt van jouw rechten gebruikmaken, zoals het  recht op inzage.

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Er zijn situaties waarin wij jouw persoonsgegevens moeten geven aan  personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Je leest  hieronder wie dat o.a. zijn. Voor het uitvoeren van de opdracht en/of  diensten van ons bedrijf, delen wij (een gedeelte van) jouw  persoonsgegevens met de volgende partijen: 

 • aanbieders van financiële producten (zoals hypotheekverstrekkers en  verzekeraars): In het kader van de advisering over en de bemiddeling  bij de aan jou geadviseerde financiële producten delen wij  (persoons)gegevens met een of meerdere aanbieders van financiële  producten.  
 • business partners: Soms werken wij samen met andere partijen,  bijvoorbeeld om onze dienstverlening voor jou zo efficiënt en  plezierig mogelijk te maken. Of in het kader van duurzaamheid en  product- en marketingontwikkeling. Wij toetsen altijd eerst of het  delen van gegevens met business partners is toegestaan. Ook zijn  we soms samen met een business partner verantwoordelijk voor het  gebruik van persoonsgegevens (gezamenlijke verantwoordelijken).  We maken met deze partijen afspraken over wie welke rol vervult en  hoe wij gezamenlijk jouw privacyrechten waarborgen. 
 • eigen organisatie: Wij mogen jouw persoonsgegevens binnen onze  organisatie delen voor bepaalde doelen. Dit mag voor interne  administratieve doelen, zoals het optimaliseren van de datakwaliteit  en om de dienstverlening aan jou te verbeteren of omdat de wet zegt  dat het moet om beter en efficiënter te kunnen voldoen aan de wet of  om te voldoen aan onze zorgplicht. 
 • externe partijen: naast het delen van gegevens met deze partijen kan  de wet of toezichthouder (zoals de Autoriteit Financiële Markten  (AFM) ons verplichten om gegevens te delen. Te denken aan de  Belastingdienst, BureauFT en andere opsporingsdiensten, veelal in  het kader van gerechtelijke procedures of onderzoeken. 

De partijen met wie wij gegevens delen kunnen in bepaalde gevallen deze  gegevens verder verwerken en delen met andere partijen, bijvoorbeeld in  het kader van een kredietbeoordeling, voor kwaliteitsdoeleinden of  marketingdoeleinden. Die partijen kennen een eigen privacyverklaring  waarin wordt beschreven welke informatie wordt verzameld en wat  daarmee wordt gedaan. 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte  (EER) 

Er zijn veel gevallen denkbaar waarbij persoonsgegevens worden  doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Bijvoorbeeld door het gebruik van een cloud- en marketingdienst. De  persoonsgegevens die wij met de cloud- en/of marketingdienst uitwisselen,  kunnen vervolgens op een server zijn opgeslagen in een land buiten de  EER. In zo’n geval is er sprake van doorgifte aan een derde land. 

Persoonsgegevens doorgeven aan een verwerker in een derde land is  verboden. Dit komt omdat er geen garantie is dat de persoonsgegevens  goed worden beschermd. Er zijn hier wel uitzonderingen op. De Europese  Commissie kan namelijk een derde land beoordelen op het  beschermingsniveau van persoonsgegevens. Dit wordt een  adequaatheidsbesluit genoemd. Heeft een derde land een adequaat  beschermingsniveau? Dan mogen er aan een partij in dat land wel  persoonsgegevens worden doorgegeven. 

Wanneer er geen sprake is van een derde land met een passend  beschermingsniveau, zullen wij het doorgeven van persoonsgegevens aan  een partij in dat land niet toestaan, tenzij het gebaseerd is op een wettelijke  bepaling uit de AVG. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de  doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet  (AVG) kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In  andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan waar wij ons  aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene  administratieplicht voor bedrijven (zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek),  de belastingwetgeving of de wetgeving die speciaal voor financiële  ondernemingen geldt (Wet Financieel Toezicht). 

Hoe lang we persoonsgegevens (moeten) bewaren verschilt. Bijvoorbeeld  de (persoons)gegevens voor het geven van een financieel advies. Dit kan  verschillen van maanden tot jaren. In veel gevallen is het zeven jaar na het  beëindigen van de looptijd van het afgesloten product. 

Na het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens  verwijderd of geanonimiseerd. Er zijn redenen om bepaalde  persoonsgegevens langer te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor ons 

risicomanagement, om veiligheidsredenen of vanwege claims, onderzoeken  of rechtszaken. 

Als persoonsgegevens langer worden bewaard, nemen wij maatregelen om  ervoor te zorgen dat die gegevens alleen worden gebruikt voor de doelen  waarvoor een langere bewaartermijn noodzakelijk is. 

Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij dit bewaren  en voor welk doel? Neem dan contact met ons op via één van de kanalen  zoals bovenin dit Privacy Statement onder het kopje ‘Contact’ staat  omschreven.  

Wat zijn je rechten? 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet  AVG en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële  Instellingen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je daar  toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk  moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou  te sturen. 

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je: 

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen; • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken; • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw  

persoonsgegevens. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw  persoonsgegevens sturen naar mail@hethypotheekhuis.com of per post  via: 

Het Hypotheekhuis 

Rozendaalselaan 8 

6881 LC Velp  

026-384277 

o.v.v. inzage/overdragen klantdossier naam klant 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,  vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te  sturen of aan te tonen bij het kantoor. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, oftewel de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter  bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk  binnen vier weken, op jouw verzoek. 

In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren: 

 • als het verzoek ongegrond is; 
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te  voldoen; 
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van  de overeenkomst die wij met je hebben; 
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking. Automatische verwerking/Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming als wij een  overeenkomst met je aangaan, bijvoorbeeld voor een online  hypotheekadvies. 

Wanneer wij een besluit nemen dat rechtsgevolgen voor jou heeft of jou in  aanmerkelijke mate treft, gebeurt dit met de tussenkomst van één of meer  bevoegde medewerkers van onze onderneming. Dit is ook het geval als het  proces dat tot het besluit leidt, geautomatiseerd is of wanneer eventueel  gebruik is gemaakt van profilering. Een voorbeeld is klantacceptatie of het  melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten. 

Het kan voorkomen dat wij gebruikmaken van geautomatiseerde  besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. De wet laat dit toe. Het kan  onder meer gaan om besluiten die leiden tot het niet uitvoeren van  transacties, omdat die frauduleus kunnen zijn, bijvoorbeeld bij iDEAL  transacties. Deze besluiten kunnen worden genomen op basis van een  volledig geautomatiseerd proces zonder menselijke tussenkomst. 

Als wij geautomatiseerde besluitvorming toepassen die (aanzienlijke)  rechtsgevolgen voor jou heeft, zullen wij dit vooraf duidelijk aangeven. Als  wij jouw persoonsgegevens automatisch verwerken, heb je recht op een  menselijke blik bij besluiten. Dit betekent dat wanneer wij een besluit  nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, een medewerker  van  

Hypokeur deze gegevens moet beoordelen. Je mag je mening over dit  besluit geven en het besluit aanvechten.

Heb je een klacht? 

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan  vragen wij je om de klachtenregeling van  

Hypokeur te volgen. Wij helpen je graag. Hypokeur volgt  

de escalatieladder vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten te  behandelen binnen onze organisatie. 

Kom je er niet uit en is jouw klacht al behandeld via het  

Klachtenmanagement van Hypokeur? Dan is het mogelijk contact op te  nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via de contactgegevens  op de eerste pagina van dit Privacy Statement. 

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan hier.  

Beveiliging 

Wij doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te  beschermen en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je  persoonsgegevens te beveiligen. We eisen van derden die jouw  persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde  doen. 

Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang,  wijziging, verlies, vernietiging of misbruik te voorkomen en is alleen  toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. 

Onze veiligheidsmaatregelen, systemen, procedures en trainingen voor  onze medewerkers worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met  de nieuwe veiligheidsnormen. Als jij het idee hebt dat jouw  persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact met ons op via mail@hethypotheekhuis.com. 

Wijzigingen 

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten,  kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw  persoonsgegevens gebruiken.  

Hypokeur heeft in dat geval het recht om wijzigingen aan te brengen in  deze privacyverklaring. Wij informeren jou in dat geval via onze website.

Heb je vragen? Over jouw situatie?

Logo hypthhekhuis wit
Kantoorgegevens

026-3842777
Mail@hethypotheekhuis.com
AFM: 12046723 
KVK: 74851306
KIFID: 300.017385

Volg ons op social media
© Dutch Media Lab